ELFXL-5M-SED

ELFXL-5M-SED

255.00 ₪מחיר
מצע פוליפרופילן לסינון עומק
לסילוק ועצירת חלקיקים ומשקעים עד גודל של 5 מיקרון
מועדי החלפת המסנן
כל 1/2 שנה או בעת
(ירידה משמעותית בספיקה= (עוצמת זרם המים המטופלים
לפי המקדים